Kasten Adam Öldürme Suçu Ve Cezası

Kasten Adam Öldürme Suçu Ve Cezası

Kasten Adam Öldürme Suçu TCK 81

Kasten adam öldürme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” Kasten öldürme suçu, serbest hareketli bir suçtur ve öldürme neticesinin gerçekleşmesi gerekir. Suç, düzenleme itibariyle mağdur ve fail açısından bir özellik göstermemektedir. Kasten öldürme suçunda korunan hukuki değer, insan yaşamıdır. Suçun faili herkes olabilir. Mağdur ise yaşayan bir insan olmalıdır. Suçun manevi unsuru kasttır. Suç, doğrudan kastla veya olası kastla işlenebilir.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası Kaç Yıldır?

Kasten öldürme suçunun temel şekline teşebbüs halinde, failin cezası 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli hallere teşebbüs durumunda ise ceza, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıdır.

Silahla Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl?

Bir kimseyi silahla öldüren kişi, kasten öldürme suçunun temel şeklinden müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli hallerde ise örneğin tasarlayarak veya canavarca hisle öldürme durumunda ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası Nedir?

18 yaşından küçük çocuklar açısından ceza sorumluluğunun belirlenmesinde yaş küçüklüğü göz önünde bulundurulur. 12-15 yaş grubundaki çocukların işledikleri suçtan dolayı ceza sorumluluğunun olup olmadığı araştırılır, ceza sorumluluğu varsa cezada indirim yapılır. 15-18 yaş grubundaki çocuklar, cezai ehliyet açısından yetişkinlerle aynı statüde kabul edilir ancak cezalarında indirim yapılır.

Nefsi Müdafaadan Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl

Meşru savunmada (nefsi müdafaa), kişinin kendisine veya başkasına yönelik haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmesi durumunda, öldürme fiilinden dolayı cezalandırılmaz. Ancak meşru savunmanın sınırının aşılması durumunda ceza indirimi uygulanır. Sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.

14 Yaşında Adam Öldürmenin Cezası

12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur, haklarında ceza kovuşturması yapılamaz. 12-15 yaş grubundaki çocukların işledikleri suçtan dolayı ceza sorumluluğunun olup olmadığı araştırılır, ceza sorumluluğu varsa cezalarında indirim yapılır.

Tasarlayarak Adam Öldürmenin Cezası

Kasten öldürme suçunun tasarlayarak işlenmesi, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinden biridir. Tasarlayarak öldürme, öldürme kararının önceden ve soğukkanlılıkla verilmesi, belli bir süre geçtikten sonra öldürmenin gerçekleştirilmesidir. Tasarlayarak adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme de kasten adam öldürme suçunun nitelikli hallerindendir. Canavarca his, öldürme fiilinin vahşice, gaddarca, zalimane işlenmesidir. Eziyet çektirerek öldürme ise mağdurun acı çekmesine, işkence görmesine yol açacak şekilde öldürülmesidir. Bu nitelikli halin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Kan gütme saikiyle adam öldürme, kasten öldürme suçunun bir başka nitelikli halidir. Kan gütme saiki, daha önce işlenen bir suça veya bir olaya misilleme olarak adam öldürme durumudur. Kan gütme saikiyle işlenen kasten adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Namus Nedeniyle ve Töre Saikiyle İnsan Öldürme Suçu ve Cezası

Töre saikiyle öldürme, kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden biridir. Töre saikiyle öldürme, töreye aykırı davrandığı için kişinin öldürülmesidir. Namus cinayeti de töre saikinin bir görünümüdür. Töre saikiyle işlenen kasten öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Üstsoy veya Altsoydan Birine veya Eş, Boşandığı Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi ve Cezası

Kasten öldürme suçunun üstsoy, altsoy, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bu kişilere karşı işlenen kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla Kasten Adam Öldürme ve Cezası

Bir suçu gizlemek, delillerini yok etmek, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak için adam öldürme fiilinin işlenmesi, kasten öldürme suçunun diğer bir nitelikli halidir. Bu amaçla işlenen kasten adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Kasten Öldürme Suçunda Korunan Hukuki Değer

Kasten öldürme suçuyla korunan hukuki değer, kişinin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüdür. Yaşam hakkı en temel insan haklarından biridir ve Anayasa ile de güvence altına alınmıştır.

Kasten Öldürme Suçu Unsurları Nelerdir?

Kasten öldürme suçunun maddi unsurları, hareket, netice ve nedensellik bağıdır. Fail tarafından gerçekleştirilen öldürücü hareket sonucunda ölüm neticesi meydana gelmelidir. Hareket ile ölüm neticesi arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Suçun manevi unsuru ise kasttır. Fail, öldürme neticesini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir.

Suçun Özel Görünüş Şekilleri Nelerdir?

Kasten öldürme suçu, teşebbüse elverişlidir. Suça tam teşebbüs mümkün olduğu gibi eksik teşebbüs de mümkündür. Suçun tamamlanması için ölüm neticesinin gerçekleşmesi gerekir. Suça iştirak mümkündür, azmettirme ve yardım etme şeklinde olabilir. Suçun içtimaı, zincirleme suç şeklinde gerçekleşebilir.

Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla Gerçekleşmesi

Kasten öldürme suçu ihmali davranışla da işlenebilir. İhmali davranışla öldürme, TCK md. 83‘te düzenlenmiştir. Buna göre, “Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.”

Kasten Öldürme Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten öldürme suçlarına ilişkin yargılama yapma görevi, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca ağır ceza mahkemelerine aittir.

Kasten Öldürme Suçunda Yetkili Mahkeme

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 12. maddesine göre, kasten öldürme suçunda davaya bakmakla yetkili mahkeme, suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Kasten Öldürme Suçundan Beraat

Kasten öldürme suçunun unsurları oluşmadığı takdirde fail beraat eder. Örneğin meşru savunma şartlarının oluşması halinde fail, kasten öldürme suçundan beraat edecektir.

Nitelikli Kasten Öldürme Suçundan Beraat

Nitelikli hallerin unsurları gerçekleşmediği takdirde, örneğin tasarlama koşulları oluşmadığında, fail nitelikli halden değil, kasten öldürme suçunun temel şeklinden cezalandırılacaktır.

Kasten Öldürme Suçunda Dava Zamanaşımı

Kasten öldürme suçunda dava zamanaşımı süresi 30 yıldır. Bu süre, suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Adam öldürmenin cezası kaç yıl ?

Kasten adam öldürme suçunun cezası, suçun temel şeklinde müebbet hapis, nitelikli hallerinde ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası Nedir?

Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun cezası, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun nitelikli hallerine teşebbüs söz konusu olduğunda ise bu ceza 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenir.

Yanlışlıkla Adam Öldürmenin Cezası Ne Kadar?

Taksirle ölüme neden olma suçu TCK md. 85’te düzenlenmiştir. Buna göre, “Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Yani yanlışlıkla, istemeden, gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek bir kişinin ölümüne sebep olan kişi bu suçtan cezalandırılır.

11 Yaşında Adam Öldürmenin Cezası Ne Kadar ?

Suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Haklarında ceza kovuşturması yapılamaz fakat çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir